Desiree, 2000, white marble on black iron pedestal
64x10x10"

view 1, view 2

Back